Članstvo u Udruženju e-Razvoj

 

Pravila za članstvo, kategorije članstva i visina članarine

 

Osnovne odredbe o članstvu u Udruženju e-Razvoj:  

Član Udruženja e-Razvoj može biti svako pravno lice ili punoletno fizičko lice koje prihvata ciljeve Udruženja, način ostvarivanja tih ciljeva, Statut Udruženja i podnese prijavu za učlanjenje (PRISTUPNICU) sa svojim CV-jem i fotografijom.

Pravno lice kao člana Udruženja e-Razvoj predstavlja jedan ovlašćeni predstavnik.

Udruženje e-Razvoj vodi evidenciju svojih članova.

Evidencija obuhvata podatke o: danu učlanjenja, plaćanju članarine, kao i o danu prestanka članstva, lične podatke i podatke o kontakt adresi i drugim načinima kontaktiranja.

Udruženje vodi brigu o privatnosti podataka svojih članova i neće ustupati prikupljene podatke trećim licima.

 

Prijem u člansto i istupanje iz članstva Udruženja e-Razvoj:

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor Udruženja e-Razvoj i o tome obaveštava podnosioca prijave. 

Član Udruženja e-Razvoj može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

Članstvo u Udruženju e-Razvoj može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba Statuta Udruženja ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Udruženja e-Razvoj, na obrazloženi predlog nekog od članova Upravnog odbora Udruženja.

Članu se omogućava da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

 

Član Udruženja e-Razvoj ima pravo:

 • da ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

 • da neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;

 • da bira i bude biran u organe Udruženja;

 • da bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja;

 • da mu u razumnom roku od dana učlanjenja bude uručena e-Development Business Privileege Card.

 

Član Udruženja e-Razvoj je dužan:

 • da aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

 • da učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;

 • da delatnost koju prihvati da obavlja u Udruženju, vrši savesno i u skladu sa najvišim stepenom poslovnog i profesionalnog bontona;

 • da poštuje Statut i druge akte Udruženja;

 • da redovno plaća članarinu;

 • da obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor Udruženja.

 

Kategorije članstva Udruženja e-Razvoj i visina godišnje članarine:

Kategorija članstva

Kriterijum za članstvo

Redovna godišnja članarina

Kategorija 1

Pravna lica po posebnom sporazumu

Dogovor

Kategorija 2

Pravna lica sa 50 i više zaposlenih

200 Evra u dinarskoj protivvrednosti

Kategorija 3

Pravna lica sa manje od 50 zaposlenih

100 Evra u dinarskoj protivvrednosti

Kategorija 4

Zaposlena fizička lica

50 Evra u dinarskoj protivvrednosti

Kategorija 5

Nezaposlena fizička lica

20 Evra u dinarskoj protivvrednosti

Kategorija 6

Studenti

20 Evra u dinarskoj protivvrednosti

 

Način uplate članarine:

Naknada koju članovi Udruženja e-Razvoj plaćaju na ime redovne godišnje članarine, se uplaćuje pre konačnog prijema u članstvo i važi godinu dana od dana izvršene uplate.

Uplata članarine za pravna i fizička lica se vrši isključivo po izdatom predračunu na dinarski račun  Udruženja e-Razvoj 125000000177881318 otvorenog kod Piraeus banke AD Beograd. Opcija plaćanja je 3 dana od dana izdavanja predračuna. Posle izvršene uplate članu Udruženja se izdaje račun.

Moguć je prijem i članova iz inostranstva uplatom po izdatom predračunu na devizni račun  Udruženja e-Razvoj 125120000000304596 otvorenog kod Piraeus banke AD Beograd.

Članarina se ne može uplaćivati gotovinski.

Procedura učlanjenja u Udruženje e-Razvoj:

 1. Ispravno popuniti PRISTUPNICU (preuzeti ovde) i zajedno sa CV i fotografijom u .jpg formatu dostaviti na Email: office@erazvoj.com;

 2. Donošenje odluke o prijemu u članstvo pravnog ili fizičkog lica koje je dostavilo svoju PRISTUPNICU;

 3. Izdavanje predračuna za plaćanje godišnje članarine licu koje je dostavilo PRISTUPNICU;

 4. Izdavanje računa licu koje je uplatilo godišnju članarinu;

 5. Upis lica u evidenciju članova Udruženja e-Razvoj.

Mi smo udruženje koje daje doprinos unapređenju poslovanja svojih registrovanih članica i članova. Naše delovanje nije u apelovanju već u konkretnom biznis delovanju u cilju naprednog poslovnog povezivanja, ostvarivanja boljeg poslovanja i većeg profita članica i članova.