Udruženje e-Razvoj je održalo svoju sedmu konferenciju pod radnim nazivom

 

Konferencija e-Razvoj 2017 

Tema konferencije bila je:

Integracija, kvalitet i bezbednost IKT resursa 

tMesto održavanja:  Hotel Palace, Topličin Venac 23, Beograd

Datum:  24. mаrt 2017. godine

Vreme: od 09:30 do 16:00 čаsovа

Broj učesnika: 131

 

U savremenom poslovnom okruženju digitalne tehnologije postaju najznačajniji pokretač inovacija, rasta, konkurentnosti i izvor novih poslovnih prilika podjednako za velika i za srednja i mala preduzeća. Primena drušvenih mreža, mobilnih tehnologija, klaud računarstva, tehnologije Big Data, IoT-a i ostalih novih tehnologija menja poslovne modele, procese i odnose sa kupcima.

Digitalna transformacija preduzeća vodi ka intenzivnoj saradnji unutar vertikalnih industrija i omogućava kombinovanje inovativnih operativnih modela sa jeftinijim proizvodom više prilagodjenim zahtevima pojedinačnih potrošača, bržom uslugom i poboljšanim iskustvom korisnika.

U takvim uslovima, primarna obaveza menadžera je da na pravi način shvate nove digitalne potencijale i poslovanje svojih preduzeća digitalno transformišu, implementiraju savremena IKT rešenja sa ciljem bržeg rasta profita, ostvarenja bolje tržišne pozicije, uz rastuće zadovoljstvo korisnika. Takav menadžment nameće potrebu brzog donošenja ispravnih poslovnih odluka na svim nivoima, što dobri informacioni sistemi uz savremene tehnike big data i oblak računarstva omogućavaju obezbeđujući uvek prave, ažurne podake i infomacije kao osnovu za poslovno odlučivanje.

Za koje IKT resurse, će se kompanija odlučiti zavisi od njenih potreba, ciljeva i mogućnosti. Hardver, softver, poslovne aplikacije, informacioni sistemi, integrisani informacioni sistemi, baze podataka, znanja zaposlenih, procesi i procedure, jednom rečju IKT resursi, predstavljaju zato danas vrednu poslovnu imovinu, kapital preduzeća.

Paralelno sa integracijom i kolaboracijom IKT resursa, otvaraju se sve veći bezbednosni IKT izazovi, potreba za novim znanjima i stalnim usavršavanjem ljudskih resursa. Ono što je nesporno, jeste da svaka kompanija treba da teži ka jedinstvenom integrisanom informacionom sistemu, koji podržava sve poslovne procese, odnosno koji integriše sve funkcije i procese uz što viši stepen primenjenih bezbednosnih mera. Pravilnim izborom, kombinacijom i integracijom najboljih IKT resursa postiže se efikasnost i bezbednost informacionog sistema i poslovanja u celini.

Održavanje i poboljšavanje bezbednosti IKT resursa, sve više ima presudan uticaj za održanje tržišne konkurentnosti, uspešnosti i poslovnog ugleda i poslovanja preduzeća uopšte. Ovaj složen zadatak, zahteva sistemski pristup sa više različitih aspekata.

Sa jedne starne, hardver i softver moraju biti testirani, verifikovani i licencirani, a sa druge strane, poslovne aplikacije i informacioni sistemi moraju da budu bezbedni, pouzdani i zaštićeni, bazirani na dobroj bezbednosnoj praksi, odnosno sertifikovani. Bezbednost koja se može ostvariti tehničkim sredstvima je ograničena i treba da bude podržana odgovarajućim upravljanjem i procedurama. Nakon uspostavljanja normativne regulative, poslovnih politika, procedura itd., sledi i konačno i serifikacija sistema menadžmenta bezbednošću informacija.

Sagledavanje svih mogućih potencijalnih opasnosti i rizika je prvi i najvažniji korak za uspostavljanje sistema bezbednosti informacija, koji je deo sveukupnog sistema menadžmenta organizacijom.

Nijedan IKT sistem koliko god bio sofisticiran i napredan, bez sinergije sa organizacionim faktorima ne može da da očekivani rezultat u bilo kom pogledu, a posebno sa aspekta bezbednosti. Što su IKT resursi neke kompanije složeniji, to je sistem bezbednosti komplikovaniji i teži. Dakle, ključni zadatak je, na bazi konteksta organizacije, izvšiti adekvatnu integraciju IKT resursa uz paralelan i neprekidan razvoj i unapređenje integrisanih sistema menadžmenta kvalitetom, sistema menadžmenta bezbednošću informacija, kao i drugih sistema prepoznatih za uspešno poslovanje preduzeća.  

Program i agendu Konferencije e-Razvoj 2017 preuzmite ovde.

 

Sponzori i donatori Konferencije e-Razvoj 2017