Udruženje e-Razvoj je održalo svoju šestu konferenciju pod radnim nazivom

 

Konferencija e-Razvoj 2016 

Tema konferencije bila je:

Elektronsko poslovanje u Cloud-u

tMesto održavanja:  Svečana sala Građevinskog fakulteta, Bul. kralja Aleksandra 73, Beograd

Datum:  25. mаrt 2016. godine

Vreme: od 09:30 do 16:00 čаsovа

Broj učesnika: 210

 

U uslovima kada se razvijeni deo sveta bori da prevaziđe i poslednje izazove jedne od najvećih ekonomskih kriza sveta od 1930-te, a zemlje u razvoju i one u tranziciji da zadrže dinamiku i poziciju u globalnim svetskim tendencijama, informaciono komunikacione tehnologije više nego ikada ranije postaju fokusna tačka ekonomskog rasta nacionalnih ekonomija i konkurentnosti preduzeća u budućnosti.

Teza da savremena globalna ekonomija ubrzano postaje digitalna bazira na činjenici da infomaciono komunikacione tehnologije (IKT) nisu više samo specifičan sektor ekonomije, već postaju osnova novog i inovativnog ekonomskog sistema. Digitalna ekonomija se obično definiše kao novi oblik ekonomije koji se zasniva na digitalnim tehnologijama i za većinu zemalja danas predstavlja jednu od najatraktivnijih mogućnosti rasta. Te mogućnosti rasta vezane su prvenstveno za potencijale digitalne ekonomije da kreira nove šanse za investicije i inovacije i tako otvori nove poslovne mogućnosti, kreira nove poslovne procese, nove poslovne modele i nova radna mesta. Investicije i inovacije šire tržište i otvaraju šire izbore dobara i usluga po nižim cenama za dobro informisane i probirljive savremene potrošače. Unapređene mogućnosti razmene informacija i komunikacija menjaju sve oblasti rada i delovanja od zdravstva, prerade i sigurnosti hrane, preko racionalne upotrebe resursa, energije, inteligentnih transportnih sistema, pametnih gradova. 

Digitalna ekonomija ne nastaje odjednom. Sve države sveta nalaze se u nekom od koraka procesa uvođenja ili ostvarivanja digitalne ekonomije. Nivoi razvijenosti digitalne ekonomije različiti su od države do države, ali su svi jedinstveni u stavu da je uloga digitalne ekonomije jedna od najbitnijih za budućnost privrede i društva. 

Razvoj digitalne ekonomije u Srbiji je neminovnost koja će nam se dogoditi pre ili kasnije, sa više ili manje uspeha u zavisnosti od nivoa naše svesti koliko se savremeni privredni i društveni ambijent promenio i koliko je važno da mu se što pre prilagodimo da bi ostali deo svetskog i evropskog tržišta. Ovakav razvoj zahteva promenu ekonomskog sistema zemlje koji će biti u mogućnosti da podrži nove poslovne modele zasnovane na znanjem intenzivnim tehnologijama. Neophodan preduslov za takav ekonomski preobražaj Srbije je da nacionalna ekonomija razvije infrastrukturne potencijale, a svako preduzeće usvoji nove organizacione i  poslovne modele zasnovane na IKT i razvija obrazovanu radnu snagu. 

Sadašnji trenutak procesa digitalizacije ekonomije i društva odvija se pod uticajem tzv. drugog talasa disruptivnih tehnoloških iskoraka zahvaljujući kojima je izuzetno porasla primena informatičkih usluga i zbog kojih je došlo do korenitih promena u načinu na koji se infromatika pruža i koristi. Nakon mainframe i client-server faze, govori se o trećoj informatičkoj platformi koju karakteriše mobilnost, model isporuka informatičkih usluga iz oblaka, prodor društvenih mreža i pojava big data aplikacija, a ono što se očekuje u neposrednoj budućnosti je eksplozija povezanih uređaja (internet of things i machine to machine komunikacija). 

Cloud ili računarstvo u oblaku je jedan od vidova korišćenja Interneta i udaljenih IKT resursa koji sve više dobija na značaju kada je reč o primeni elektronskog poslovanja i tranziciji u digitalnu ekonomiju. Uvođenje elektronskog poslovanja u Cloud nudi ekstremno povećanje efikasnosti takvog poslovanja, ali i bezbednosnih rizika širokog dijapazona. Borba između te dve krajnosti je neprestana i tek će da se rasplamsava. Međutim imajući u vidu trendove, Cloud i Cloud tehnologije biće preovlađujuće u budućnosti elektronskog poslovanja i uspešnih digitalnih ekonomija do te mere da će se možda zvati čak i Cloud ekonomije.

Vreme će pokazati kojim putevima će se sve razvijati digitalne ekonomije, a mi ćemo na ovoj konferenciji ukazati na neke od mogućnosti današnje tehnologije kod primene elektronskog poslovanja u Cloud-u. Ono što proponenti CC očekuju jeste da će ovaj trend imati značajan uticaj i izvan IT sektora u granama kao što je proizvodnja, mediji, zdravstvo, obrazovanje, javni servisi. CC može promeniti i način na koji se IKT kao tehnologije opšte namene stavljaju u funkciju ukupnim društvenih i ekonomskih razvojnih ciljeva i upravo zato Udruženje e-Razvoj svojom konferencijom 2016. godine je želelo da ovoj tematici da na značaju i da je šire uvede u domaću stručnu i poslovnu javnost.

Program i agendu Konferencije e-Razvoj 2016 preuzmite ovde.

 

Sponzori i donatori Konferencije e-Razvoj 2016