Jedinstvena ponuda Udruženja e-Razvoj

 

1. Aktivnosti Udruženja

Aktivnosti Udruženja e-Razvoj se odvijaju u dva pravca:

 • rad na koordinaciji i realizaciji projekata za koje treba obezbediti budžet i

 • rad na koordinaciji i realizaciji usluga u oblasti menadžmenta i konsaltinga 

Podela posla se obavlja po radnim grupama u zavisnosti kojoj oblasti pripadaju projekti ili usluge u organizovanoj koordinaciji sve do same realizacije uz punu primenu procesnog pristupa i zahteva sistema menadžmenta kvalitetom. Radne grupe su autonomne u odlučivanju i rade na realizaciji projekata i usluga u skladu sa definisanom politikom i metodologijom rada. Svaka radna grupa ima: rukovodioca radne grupe, zamenika rukovodioca radne grupe i neodređeni broj članova grupe. Članovi radnih grupa su dokazani kompetentni stručnjaci u svojoj oblasti koji su registrovani kao punopravni članovi Udruženja e-Razvoj.

2. Jedinstvena konsalting ponuda Udruženja e-Razvoj

Ponuda obuhvata sledeće poslove:

2.1   Analizu zahteva, učešće u kreiranju ponude i izboru, projektovanje, razvoj, organizaciju izrade i proizvodnje, testiranje, implementaciju, integraciju, usklađivanje i održavanje

 • Sistemskog i aplikativnog softvera i informacionih sistema

 • Hardverskih komponenti i složenih namenskih hardverskih sistema

 • Računarskih mreža i njihovih pasivnih i aktivnih komponenti

 • Virtuelizovanih i Cloud sistema

 • Intranet i Internet rešenja

 • Sistema za informatičku bezbednost

 • Sistema za kripto zaštitu

 • Telekomunikacionih komponenti, uređaja i sistema

 • Sistema za elektronsko poslovanje u svim oblastima društvenih delatnosti

 • Kompanijskih web sajtova i portala

 • Sistema menadžmenta kvalitetom

 • Zakonskih rešenja i normativnih akata itd.

2.2   Edukaciju, testiranje i sertifikaciju u oblasti

 • Informaciono-komunikacionih tehnologija

 • Elektronskog poslovanja

 • Sistema menadžmenta kvalitetom

 • ITIL-a

 • PMI metodologija

 • Pripreme projekata za dobijanje sredstava iz fondova EU i drugih fondova

 • Pregovaranja i komunikacije

 • Coaching-a

 • Savremenih metoda prodaje

 • Marketinga i komunikacije sa tržištem

 • Zakonske regulative i normative itd.

2.3   Naučno-istraživački rad u oblasti

 • Razvoja informacionog društva

 • Razvoja društva znanja

 • Informaciono-komunikacionih tehnologija

 • Elektronskog poslovanja

 • Veštačke inteligencije

 • Neuronskih mreža

 • Kvantno-informacione medicine itd.

2.4   Upravljanje projektima i apliciranje

 • Upravljanje projektima

 • Praćenje i obaveštavanje o prisustvu EU i drugih fondova

 • Izrada aplikativnih formi za fondove itd.

2.5   Finansijska podrška

 • Konsalting u oblasti menadžmenta finansijama

 • Izrada investicionih analiza

 • Priprema biznis planova

 • Cash flow analize i planiranja

 • Izrada budžeta

 • Procena vrednosti

 • Istraživanje alternativnih oblika finansiranja itd.

2.6   Saradnja sa poslovnim partnerima

 • Iniciranje razmene dosadašnjih iskustava i viđenja razvoja IKT

 • Plasman IKT rešenja koja su proizvod saradnje domaćih firmi

 • Plasman IKT rešenja koja su proizvod saradnje domaćih i stranih firmi

 • Prezentacija IKT rešenja zainteresovanim klijentima u zemlji i inostranstvu

 • Kvalitetno i efikasno poslovno lobiranje uz visok nivo poslovnog bontona itd.

2.7   Konsalting usluge u oblasti

 • Izdavačke delatnosti

 • Prevodilačkih poslova

 • Organizacije stručnih skupova

 • Marketinga itd.

 

 

Svoje zahteve i predloge dostavljajte na Email: office@erazvoj.com